KITAPHANAÇYLAR BÄSLEŞDILER


KITAPHANAÇYLAR BÄSLEŞDILERLebap welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi tarapyndan yglan edilen «Watanyň geljegi — bagtyýar ýaşlar» atly hünär bäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi. Kitaphanaçylaryň arasynda geçirilen bäsleşige welaýat, şäher, etrap kitaphanalarynyň hünärmenleriniň 19-sy gatnaşdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan içeri we daşary syýasatyndan, oňyn özgertmelerinden ugur alyp, ýaş kitaphanaçylaryň zehinini, ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmek, olaryň kämil iş tejribelerini ýurdumyzyň kitaphanalarynyň arasynda ýaýratmak maksady bilen geçirilen bäsleşikde oňa gatnaşyjylar öz ugurlary boýunça sowallara jogap berdiler, döredijilik ussatlygyny açyp görkezdiler.

Netijede, Lebap welaýat kitaphanasynyň kitaphanaçysy Gülälek Batyrowa birinji, welaýat çagalar kitaphanasynyň kitaphanaçysy Jennet Öräýewa ikinji, Halaç etrabynyň merkezi kitaphanasynyň kitaphanaçysy Lälegül Annamyradowa üçünji orunlara mynasyp boldular. Bäsleşikde üstün çykan kitaphanaçylar Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi tarapyndan ýadygärlik sowgatlar bilen sylaglanyldy we ähli gatnaşyjylara höweslendiriji baýraklar gowşuryldy.

Bäsleşikde birinji we ikinji orunlary eýelän kitaphanaçylar Arkadag şäherinde geçiriljek bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.