Pyragynyň arzuwlan zamany geldi


Pyragynyň arzuwlan zamany geldi

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti, Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasynyň bilelikde guramagynda «Pyragynyň arzuwlan zamany geldi» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

Söhbetdeşlikde, şu şanly ýylyň özi hem beýik ösüşleriň, milli medeniýetimiziň dünýä ýaýylmagynyň ýylydyr. Şonuň üçin hem, akyldar şahyryň döredijiligini içgin öwrenmäge giň mümkinçilikleriň döredilmegi Gündogaryň beýik akyldar şahyryň watançylygy, asylly ýörelgeleri, ynsanperwerligi wasp edipdir. Şeýle-de dana şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň goşgularynda adamkärçiligiň belent nusgasyny, birek-birege bolan sylag-hormatyny görmek bolýar, bu bolsa ýaş nesiller üçin nusgalyk terbiýe mekdebi bolup durýanlygy barada giňişleýin söhbet etdiler.

Söhbetdeşligiň ahyrynda Magtymguly Pyragynyň döredijiligine çuňňur sarpa goýýan türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözleri aýdyldy.