Merdana pederlerimiziň edermenligi nesilleriň kalbynda


Merdana pederlerimiziň edermenligi nesilleriň kalbynda

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Medeniýet köşginiň bilelikde guramagynda «Merdana pederlerimiziň edermenligi nesilleriň kalbynda» ady bilen «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda Ýeňiş baýramçylygy mynasybetli gürrüňdeşlik geçirildi.

Çärede çykyş edenler Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallasy bilen her ýylyň 9-njy maýynda ýurdumyzda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş baýramçylygy dabaraly bellenilýändigini, Watan goragy, asudalygy ugrunda söweşen merdana pederlerimiziň nusgalyk mekdebine buýsanýandyklary hakynda giňişleýin gürrüň berdiler. Mundan başgada ençeme ýyllar geçse-de, nesilleriň kalbynda bütin dünýäde asuda asmanyň we parahat durmuşyň hatyrasyna başyny goýan müňlerçe gerçekleriň, gahrymanlaryň görkezen edermenlikleri hakynda ýatlamalar hemişe hakydaňdan gitmeýänligini belläp geçdiler.

Gürrüňdeşligiň ahyrynda dünýäde parahatçylygy, abadançylygy pugtalandyrýan Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden alkyş sözlerini aýtdylar.