“Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň halkara abraýyny wagyz etmekde kitaphanalaryň orny”


“Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň halkara abraýyny wagyz etmekde kitaphanalaryň orny”



Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda ýurdumyzyň kitaphana hünärmenleriniň “Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň halkara abraýyny wagyz etmekde kitaphanalaryň orny” atly iş-tejribe onlaýn maslahaty geçirildi. Bu maslahata welaýat kitaphanalaryndan hünärmenler hem gatnaşdy.
Onlaýn maslahatyň geçiriljek ýerinde kitap-neşir önümleriniň we kitaphana işi boýunça gollanmalaryň sergisi gurnaldy, her welaýat kitaphanasyndan, welaýat çagalar, şäher kitaphanalarynyň ýolbaşçylary çykyş etdiler, iş tejribeleri boýunça özara pikir alyşdylar.
Maslahatyň soňunda oňa gatnaşyjylar Mähriban Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, beýik işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.