«Ösüşiň Täze Belentliklerine Tarap» — 12-Nji Tomy Kitap Hazynamyza Gowuşdy


Arkadagymyzyň «Ösüşiň Täze Belentliklerine Tarap» Atly Ýygyndysynyň — 12-Nji Tomy Kitap Hazynamyza GowuşdyBerdimuhamedow, Gurbanguly. Ösüşiň täze belentliklerine tarap / G. Berdimuhamedow – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. “Ösüşiň täze belentliklerine tarap” atly bu saýlanan eseriň 12-nji tomy bu gün Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň kitap gaznasynyny bezedi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýyldaky maksatnamalaýyn çykyşlaryny, interwýularyny, gutlaglaryny hem-de ýüzlenmelerini özünde jemleýän, «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly eserler ýygyndynyň — 12-nji tomy biziň kitaphanamyzyň okyjylarynda uly gyzyklanma döretdi.