“Tebigat biziň öýümizdir” ady bilen çagalaryň arasynda geçirilen bäsleşik.


“Tebigat biziň öýümizdir” ady bilen çagalaryň arasynda geçirilen bäsleşik.Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminiň ilkinji günlerinde Gökderedäki “Çynar” çagalar dynç alyş merkezinde wagtyny gyzykly hem-de şadyýan geçirýän çagalaryň arasynda Daşky gurşawy goramagyň halkara güni mynasybetli tebigat bilen baglanyşykly tapmaçalar, matallar esasynda bäsleşik geçirdi. Şeýle-de daşky gurşawy aýawly saklamak, agaçlara, ösümliklere zyýan ýetirmezlik barada çagalar bilen täsirli gürrüňdeşlik geçirildi. Ata-babalarymyzdan miras galan “Bir nahal ekseň, ömrüň bakydyr” diýen setirlere eýerip, bag ekmegiň ähmiýeti barada hem özara sorag-jogap alyşdylar. Gurnalan göçme kitap sergisi hem çagalarda uly täsir galdyrdy.

Söhbetdeşligiň ahyrynda ýaş nesilleriň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly adamlar bolup ýetişmegi, gowy dynç almagy üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän Arkadagly Serdarymyza alkyş sözleri beýan edildi.