Akyldar şahyr Magtymguly Pyragy


Akyldar şahyr Magtymguly Pyragy

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasy «Pähim paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly mynasybetli hem-de Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Akyldar şahyr Magtymguly Pyragy” atly döredijilik duşuşygy geçirildi.

Döredijilik duşuşygynda ýurdumyzda pähim-paýhas ummany bolan Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny halkara jemgyýetçilik bilen bilelikde bellemek babatda durmuşa geçirilýän işler, akyldar şahyrymyzyň dünýä edebiýatynyň altyn hazynasyna giren baý hem-de edebi mirasyny öwrenmekde möhüm ähmiýete eýe bolup durýandygy barada giňişleýin gürrüň berdiler.