“Buýsanjymyz, guwanjymyz- Arkadagly Serdarymyz” atly söhbetdeşlik.


“Buýsanjymyz, guwanjymyz- Arkadagly Serdarymyz” atly söhbetdeşlik.Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda kitaphana işgärleriniň gatnaşmagynda “Buýsanjymyz, guwanjymyz- Arkadagly Serdarymyz” atly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlikde çykyş edenler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzda ýetilen ösüşler, gazanylan üstünlikler, gurlup ulanylmaga berilýän ajaýyp binalar hakynda giňişleýin söhbet etdiler. Söhbetdeşligiň çäklerinde Döwlet kitaphanasynyň gaznasyndan“ Döretdiňiz bagtly döwri , Arkadag!” ady bilen kitap sergisi gurnaldy.

27.06.2022ý.