Türkmen halk ertekileri kitabyndan “Garybyň maslahaty” ertekisi


Türkmen halk ertekileri kitabyndan “Garybyň maslahaty” ertekisiAşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň Gökderedäki “Beýik Serdar nesilleri” çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde tomusky dynç alyş möwsüminde şadyýan dynç alýan çagalaryň arasynda “Türkmen halk ertekileri” kitabyndan “Garybyň maslahaty” ertekisinden sesli okaýyş geçirildi.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ösüp gelýän ýaş nesliň ylymly-bilimli sagdyn bedenli ýaşlar bolup ýetişmekleri üçin birnäçe işler durmuşa geçirilýär. Çärede tomus paslynda ýurdumyzyň gözel künjeklerinde ýerleşýän ajaýyp binalarda dynç alyşda wagtlaryny şadyýan geçirip, saglyklaryny berkidýändikleri şeýle-de çaganyň terbiýesiniň kemala gelmeginde ertekileriň, tapmaçalaryň, nakyllaryň, atalar sözleriniň, rowaýatlaryň aýratyn ähmiýetiniň bardygy hem-de çagalara köp kitap okamak bilen gözýetimiň, dünýägaraýşyň giňelýändigi barada giňişleýin gürrüň berdiler.
Çäräniň dowamynda çagalara “Türkmen halk ertekileri” kitabyndan “Garybyň maslahaty” ertekisi okap berildi. Bu ertekiniň çagalar üçin terbiýeçilik ähmiýeti uly bolup, çagalarda ynsanperwerlik, dogruçyllyk, birek-birege hormat goýmak duýgularyny oýarýar.
Çäräniň ahyrynda bagtyýar nesillerimiz barada uly aladalar edýän hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik, alyp barýan işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.