Kitaphanaçylaryň teleköpri arkaly maslahaty


Kitaphanaçylaryň teleköpri arkaly maslahatyTürkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy bilen Mary welaýat çagalar kitaphanasynyň arasynda «Çagalar kitaphanalarynda Bitaraplygyň waspy» ady bilen maslahat geçirildi. Bu maslahata Mary etrap, şäher kitaphanaçylary şeýle hem Mary şäheriniň orta mekdepleriniň kitaphanaçylary gatnaşdylar.
Maslahatyň ahyrynda kitaphana ulgamyna dünýäniň ösen tehnologiýalaryny ornaşdyryp, kitaphanaçylara şeýle giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.