Garaşsyzlyk – bagtyýarlygyň şuglasy


Garaşsyzlyk – bagtyýarlygyň şuglasyAşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Nury Baýramow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň bilelikde gurnamagynda «Garaşsyzlyk - bagtyýarlygyň şuglasy» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

Söhbetdeşlikde Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynyň her bir güni hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda bagtly pursatlar, şanly taryhy wakalar, dabaralar bilen şöhratlanýandygy, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramy mynasybetli ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan dabaralardyr çäreler il agzybirligini, eşretli zamananyň rowaçly ösüşlerini aýdyň beýan edýändigini bellediler. Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzyň welaýatdyr etraplarynda, şäherlerinde, obalarynda ençeme döwrebap medeni-durmuş maksatly binalar, täze akylly şäher Arkadag şäheriniň gurlup ulanylmaga berilmegi Türkmen halkynyň milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, peder ýoluny mynasyp dowam edýän Arkadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli işler, Garaşsyz ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçýändiginiň subutnamasydyr diýip gürrüň berdiler.

Söhbetdeşligiň ahyrynda türkmen halkyny eşretli zamanada ýaşadýan, Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzy gülledip ösdürýän türkmen halkynyň milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, il-ýurt bähbitli işleri hemişe rowaç bolmagyny arzuw etdiler.