Ussat artist Baba Annanowyň doglan gününiň 90 ýyllygy


Ussat artist Baba Annanowyň doglan gününiň 90 ýyllygy

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebiniň okuwçylarynyň arasynda ussat artist Baba Annanowyň doglan gününiň 90 ýyllygyna bagyşlap, «Kino we durmuş» ady bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda hünärmenimiz okuwçylara Baba Annanowyň ömri we döredijiligi barada täsirli gürrüňler berdi. «Aýgytly ädim», «Keçpelek» ýaly kinofilmlerde döreden çeper keşbi barada gyzykly gürrüňdeşlik boldy. Ussat artistiň Berdimyradyň keşbini janlandyran «Keçpelek» kinofilminden pursatlary bilesigeliji okuwçylar uly gyzyklanma bilen gördüler.