Mähriban Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” atly gymmatly kitabyndan geçirilen tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlik


Mähriban Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” atly gymmatly kitabyndan geçirilen tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlikTürkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Mähriban Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” atly gymmatly kitabyndan tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlikde çykyş edenler bu gymmatly kitabyň birnäçe bölümi dogrusynda, olarda biziň Oguzhan atamyzdan gaýdan ýol-ýörelgelerimiz, şöhratly taryhymyzda yz goýan şahsyýetlerimiz, akyldarlarymyz olaryň döredijiligi, milli mirasymyz barada gürrüň berilýänligi hakynda giňişleýin söhbet etdiler.
Söhbetdeşligiň soňunda kitaba uly sarpa goýýan Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza jan-saglyk, uzak ömür, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işlerinde rowaçlyklary arzuw etdiler.