Berdi Kerbabaýewiň doglan gününiň 130 ýyllygy


Berdi Kerbabaýewiň doglan gününiň 130 ýyllygy

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda «Türkmen edebiýatynyň kerwenbaşysy» ady bilen Türkmenistanyň halk ýazyjysy, akademik Berdi Kerbabaýewiň doglan gününiň 130 ýyllygyna bagyşlanyp sergi guraldy.

Sergide ýaşuly ýazyjymyz Berdi Kerbabaýewiň dürli ýyllarda ýazan ajaýyp eserleri, milli we edebi mirasymyz hakynda ýazan nusgawy kitaplary, şeýle hem halypanyň ömri we döredijiligi hakynda ýazylan dürli edebiýatlar, döwürleýin neşirlerde çap edilen käbir makalalar goýuldy. Okyjylarymyz bu sergi arkaly özleriniň halypa ýazyjymyz Berdi Kerbabaýew barada gyzyklanýan soraglaryna jogap tapdylar.