«Halkymyz bagta ýetdi Siziň bilen Arkadag»


«Halkymyz bagta ýetdi Siziň bilen Arkadag»Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy "Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany" ýylyna bagyşlanan «Halkymyz bagta ýetdi Siziň bilen Arkadag» atly döredijilik duşuşygyny geçirdi. Duşuşyk örän täsirli geçdi. Duşuşykda Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty netijesinde ýurdumyzda ýetilen sepgitler barada, şeýle-de medeniýet pudagyndaky alnyp barylýan işler barada giňişleýin gürrüňler edildi. Döredijilik duşuşygyna çykyş etmäge gelen myhmanlar hormatly Prezidentimiziň il-ýurt üçin edýän atalyk aladalaryna köp sag bolsun aýtdylar.