“Magtymguly Pyragy – ynsan kalbynyň öçmejek nury”


“Magtymguly Pyragy – ynsan kalbynyň öçmejek nury”Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde gurnamagynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli “Magtymguly Pyragy – ynsan kalbynyň öçmejek nury” ady bilen göçme sergi gurnaldy we wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Çärede Magtymguly Pyragy öz döwründe ylymyň we bilimiň kämil esaslaryny çuňňur öwrenen, öz döredijiliginde giňden şöhlelendiren akyldar şahyrdyr.Meşhur akyldaryň edebi mirasyny okap, öwrenen, dana Pyragy öz goşgularynda ynsan üçin durmuşda Watandan eziz, Watandan uly mukaddesligiň ýokdugyny, Watany söýmegiň her bir adamyň, iliň-günüň öňündäki perzentlik borjudygyny, hut şonuň üçin-de, öz döredijiliginde watansöýüjiligi, ynsanperwerligi, agzybirligi, halallygy ündän akyldar şahyryň edebi mirasynda Watany söýmek, Watana wepaly bolmak, Watan üçin haýyrly işleri amala aşyrmak hakynda paýhasly pikirlerini şahyr watansöýüjilik bilen baglanyşykly goşgularynyň üsti bilen, nesilleri watansöýüjilik ruhda terbiýelemäge çagyrýandygyny, adamlaryň kalbynda eziz Watana mizemez we mukaddes söýgini kemala getirýändigi barada giňişleýin gürrüň berdiler.

Ähli adamzat gymmatlygynyň genji-hazynasyna ölmez-ýitmez şahyrana döredijiligi bilen uly goşant goşan Magtymguly atamyzyň şeýle derejede söýlüp – sarpalanmagy ugrunda giň mümkinçilikleri döredip beren türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, il ýurt bähbitli alyp barýan işleri rowaçlyklara beslensin!