“Bitaraplyk parahatlyk-dost-doganlyk binýady”


“Bitaraplyk parahatlyk-dost-doganlyk binýady”Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmen Standartlarynyň Baş Döwlet gullugynyň bilelikde gurnamagynda Gökderedäki “Beýik Serdar nesilleri” çagalar sagaldyş merkezinde “Bitaraplyk parahatlyk-dost-doganlyk binýady” ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.
Çärede Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda uly rowaçlyklara beslenip, ýer ýüzünde parahatçylygyň, abadançylygyň, uly üstünlikleriň, rysgal-berekediň ýylyna öwrülýändigi, ýurdumyzyň ösüşlerini has-da dabaralandyryp, ata Watanymyzy röwşen geljege sary alyp barýan Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanylan beýik ösüşlerden ösüşleri nazarlaýan, dünýä derejesinde abraýy barha artýan eziz Diýarymyzyň haýsy künjegine barsaň-da ösüşdir-özgerişleriň, halkyň bagtyýarlygynyň, çagalaryň şadyýan gülküleriniň şaýady bolýandygy barada giňişleýin gürrüň berdiler we çäräniň ahyrynda halkyna parahat durmuşy bagyş eden hormatly Prezidentimize öz çäksiz hoşallyklaryny beýan etdiler.