“Parahat Watanyň owadan ýazy”


“Parahat Watanyň owadan ýazy”Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin DES indäki kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Parahat Watanyň owadan ýazy” ady bilen söhbetdeşlik geçiridi.

Söhbetdeşlikde çykyş edenler Diyarymyzda Türkmen Halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň toý baýramlarymyzy giňden bellemäne döredip berýän giň mümkinçilikleri, täzelenişiň, yrsgal- berekediň baýramy bolan “Nowruz” baýramynyň giňden bellenişi, onuň taryhy, “Nowruz” baýramynda berjaý edilýän däp-dessurlar barada giňişleýin söhbet edildi.

Söhbetdeşligiň ahyrynda Milli medeniýetimizi, sungatymyzy ösdürmäge, däp-dessurlarmyzy dikeltmäge toý-baýramlarmyzy bellemäge ähli mümkinçilikleri döredip berýän Türkmen Halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza alkyş sözleri aýdyldy.