“Arkadagyň eserleri ýaşlara görelde”


“Arkadagyň eserleri ýaşlara görelde”Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara Nebit we Gaz uniwersitetiniň talyplary bilen bilelikde “Arkadagyň eserleri ýaşlara görelde” ady bilen çäre geçirildi.

Wagyz-nesihat çäresinde çykyş edenler sözleriniň başynda Gahryman Arkadagymyzyň ýiti zehininden, jöwher paýhasyndan çykan eserleriniň hem türkmençilige mahsus däp-dessurlarymyzyň, edim-gylymlarymyzyň jemlenen gymmatly hazynasy hökmünde ýaşlarymyzy watansözýüjilikli, edep-terbiýä çagyrýan sözleri bilen çykyş etdiler. Bagtyýarlyk ýolundan ynamly öňe barýan Watanymyzyň her bir güni ösüşlere, üstünliklere, rowaçlyklara beslenýän ýurdumyzda kitaphanaçylyga berilýän ünsüň ýokary derejä göteren, türkmen halkynyň at-abraýynyň şan-şöhratyny belent derejelere ýetiren Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, beýik işleriniň rowaç bolmagyny arzuw etdiler.