«Watanyň şöhratly ogullary»


«Watanyň şöhratly ogullary»Golaýda Berkararlyk etrap häkimligi, Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy, Berkararlyk etrap ýaşlar guramasy bilen bilelikde, Kärdeşler Arkalaşygynyň seýilgähinde 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň şanly 75 ýyllygy mynasybetli «Watanyň şöhratly ogullary» atly aýdym-sazly duşuşyk geçirildi. Çäräniň dowamynda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan weteranlar Prýaniçkowa Antonina Pawlowna, Letunowskaýa Lýudmila Wiktorowna dagylar özleriniň uruşda başdan geçiren kynçylykly we unudylmajak wakalaryny täsirli gürrüň berdiler. Çäräniň dowamynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe asuda, parahat ýurdumyzda ýetilen belent sepgitleri we uruş weteranlarynyň görkezen gahrymançylyklaryny açyp görkezýän kitap sergisi gurnaldy we aýdym-sazly çykyşlar görkezildi. Çärä gatnaşanlar Arkadagly döwrümiziň gadyr gymmaty, Watan mukaddesligi barada söz açyp, Gahryman Arkadagymyzyň adyna hoşallyk sözlerini aýtdylar.