Türkmen halysy - türkmeniň kalby


Türkmen halysy - türkmeniň kalby

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda «Türkmen halysy - türkmeniň kalby» atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.

Söhbetdeşlikde çykyş edenler ene-mamalarymyzdan miras galyp, biziň şu günlerimize gelip ýeten, dünýäde deňi-taýy bolmadyk, şan-şöhrata beslenen türkmen halylarymyzyň taryhy we şu güni hakynda gürrüň etmek bilen, türkmen halkymyzyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň «Janly rowaýat» hem-de «Arşyň nepisligi» atly ajaýyp kitaplary hakynda giňişleýin söhbet etdiler.

Çykyş edenler söhbetleriniň soňunda, Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, beýik işleriniň rowaç bolmagyny tüýs ýürekden arzuw etdiler.