Pähim-paýhas ummany


Pähim-paýhas ummany

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynda «Arkadag» teleýaýlymynyň guramagynda «Pähim-paýhas ummany» atly söhbetdeşlik geçirildi.

Söhbetdeşlikde Türkmeniň kalbynyň owazyny ene dilinde ýugrup, halka bagyş eden, türkmen halkyny bütewilige, agzybirlige çagyran beýik Pyragynyň waspy ýetirildi. Magtymguly Pyragynyň bahasyna ýetip bolmajak mirasyny gorap saklamak, düýpli öwrenmek we dünýä ýaýmak işleri giňden alnyp barylýar. Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň baý döredijilik dünýäsi diňe bir türkmen halky üçin däl-de dünýä nusgalykdyr.

Çäräniň soňunda oňa gatnaşyjylar sowulmaz döwrany, ajap eýýamy peşgeş beren, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny arzuw etdiler.