Elimiň işi – edebimiň başy


Elimiň işi – edebimiň başy

Mary welaýat çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda «Elimiň işi – edebimiň başy» ady bilen Mary şäherindäki 10-njy orta mekdebiniň okuwçylarynyň arasynda haly baýramçylygy mynasybetli söhbetdeşlik geçirdi. Türkmen halysynyň täsin dünýäsi, onuň her-bir gölüniň aňladýan manysy barada gyzykly gürrüňler edildi.

Söhbetdeşligiň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözleri beýan edildi.