Çagalar–geljegimiziň nury


Çagalar–geljegimiziň nury

Balkan welaýat çagalar kitaphanasynyň gurnamagynda ýaňy-ýakynda Bütindünýä çagalary goramagyň güni mynasybetli «Çagalar–geljegimiziň nury» atly çäre Balkanabat şäheriniň «Dostluk» çagalar bagynda geçirildi.

Çärede «Dostluk» çagalar bagynda terbiýelenýän çagalara Balkan welaýat çagalar kitaphanasynyň hünärmeni çagalara gyzykly söhbetdeşlik gurady. Çagalar bagynyň tans toparlarynyň ýerine ýetirmeklerinde birnäçe tanslara, joşgunly ýerine ýetiren goşgudyr, aýdym–sazlary belentden ýaňlandy. Kitaphana işgärleriniň ertekilerden gurnan sergileri körpejelerde uly täsir galdyrdy.

Çäräniň soňunda çagalar üçin döredilip berilýän giň mümkinçilikleri üçin hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözleri beýan edildi.