Galkynan Diýar


Galkynan Diýar

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynda «Arkadag» teleýaýlymynyň guramagynda «Galkynan Diýar» atly syýasy söhbetdeşlik geçirildi.

Söhbetdeşlikde watanymyzyň gazanan beýik üstünlikleri, ösüşleri hakynda giňişleýin gürrüň edildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, ýurdumyz ähli ulgamlarda uly özgertmelere, beýik ösüşlere eýe bolýar. Ajap döwrümizde uly ynamdan, söýgüden ruhlanýan bagtyýar ýaşlar belent sepgitlere ýetmegi, ata Watanymyzyň dünýä ýüzündäki at–abraýyny ýokary basgançaklara götermegi öz öňlerinde borç hasaplaýarlar. Şol mukaddes borçlary amala aşyrmaklyk üçin Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan giň şertler döredildi.

Çäräniň ahyrynda türkmen halkyna sowulmaz döwrany, Bagtyýar zamany peşgeş beren türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözleri aýdyldy.